تبلیغات
فیزیک - كوانتوم
 
فیزیک
 
 
پنجشنبه 23 آذر 1391 :: نویسنده : محمد حسین اصغری

تقلیل تابع موج از معمّا های حل نشده مکانیک کوانتومی است.قبل از توضیحات پیرامون حل های پیشنهادی،به تعریف تقلیل تابع موج می پردازیم.همانگونه که از مکانیک موجی ابتدایی یا مکانیک کوانتومی پیشرفته می دانیم،حالت فیزیکی یک سیستم در فضاهای هیلبرت،توسط یک موجود به نام تابع موج توصیف میشود.

نکته مهم و قابل توجه این نکته است که حالت فیزیکی یک سیستم در هر زمان علی الاصول می بایست توسط یک تابع موج مجزا توصیف شود.اگر چه در کل برای تعریف تابع موج با موانع بیشماری مواجه هستیم،اما تابع موج تحولّی دینامیک در گذر زمان دارد.از این رو می توان برای هر سیستم فیزیکی یک معادله دینامیکی نوشت.تعداد این معادلات در فیزیک نظری امروز زیاد هستند.به عنوان مثال می توان به معادله شرودینگر،معادله کلاین-گوردان،معادله دیراک،معادله راریتا-شوئینگر،معادله پروکا،...اشاره کرد.از حل هر یک از این معادلات که به مناسبتی نوشته می شوند و به کار می روند،می توانیم یک تابع موج به دست آوریم.این تابع موج بیانگر وضعیّت سیستم در حال مطالعه می باشد.

جان فون نویمان در کتاب اصول ریاضی مکانیک کوانتومی خود به بیان قضیه ای جالب می پردازد.بر طبق قضیه فون نویمان تا زمانی که یک سیستم منزوی باشد،به بیان دیگر مادامی که سیستم تحت عمل اندازه گیری واقع نشود،تابع موج سیستم،تابع همان معادله دینامیکی است.اما به محض انجام عمل اندازه گیری یک گسست در سیستم اتفاق می افتد.سیستم و به بیان دقیق تر تابع موج سیستم از تابعیت معادله دینامیکی سیستم خارج می شود.به بیان دقیق تر تا قبل از انجام عمل اندازه گیری،سیستم دارای خاصیتی علیتی است،یعنی تابع یک معادله دینامیکی است یا با دانستن وضعیّت سیستم در یک زمان خاص،میتوان وضعیّت سیستم را در یک بازه زمانی کوچک بعدی به دست آورد.این گسست ناگهانی و آنی تابع موج و خروج ناگهانی آن از چارچوب دینامیکی به معمای تقلیل تابع موج شهرت دارد و از معما های حل نشده مکانیک کوانتومی است.

در قسمت های بعدی بیشتر در ارتباط با معمای تقلیل تابع موج  و راه حل های پیشنهادی بحث می کنیم.

 

 

مکانیک کلاسیک در فرم نیوتنی آن مبتنی بر سه اصل نیوتن و قانون جهانی گرانش بود.در فرم رایج کلاسیک آن زمان معمولا از همان تلقّی برداری قوانین استفاده میشد.امّا بنابر دلایلی فرم رایج به کار بردن قوانین نیوتن پس از مدتّی رها شد و فرمالیسمی جدید و هم ارز با آن به کار گرفته شد.یکی از مهمترین دلایل کنار گذاشته شدن فرم کلایسک قوانین نیوتن،دشوار بودن تعمیم و بحث روی قوانین نیوتن به سیستم های چند ذره ای غیر صلب بود.در هنگام بررسی مکانیک سیاّلات و مکانیک سماوی با تعداد زیادی نقاط مادّی سر و کار داریم و لذا بررسی و آنالیز دقیق سیستم با به کار بردن نیروهای بین اجسام تقریباً غیر ممکن می نماید.لذا به تلقّی جدیدی از قوانین نیوتن نیاز داریم.

نخستین گام توسّط لاگرانژ ،برداشته شد.او اولاً در فرض سه بعدی بودن فضاهای تخت اقلیدسی،به عنوان یگانه محیط لازم برای بررسی اجسام تغیراتی اعمال نمود.در رهیافت او، به جای اینکه جسم را بالاجبار در فضای تخت اقلیدسی بررسی کنیم و برای توصیف وضعیّت جسم تنها از سه مختصه دکارتی استفاده کنیم،می توانیم وضعیت جسم را در فضای دیگری به نام فضای پیکر بندی بررسی کنیم.در این صورت بجای مختصه های دکارتی می توانیم از مختصات دیگری به نام مختصات تعمیم یافته استفاده کنیم.

تعداد مختصات تعمیم یافته ای که برای توصیف جسم مورد نظر لازم است،دقیقاً به تعداد مختصات لازم دکارتی برای توصیف سیستم است.منتها هنر لاگرانژ از این مرحله به بعد نمایان می شود و آن زمانی است که می خواهیم نیروهای داخلی سیستم را مشخص کنیم.در این صورت با وارد کردن قیود حرکت ،که هندسه به سیستم تحمیل می کند می توانیم بدون هیچ دردسری کنش های داخلی اجزای سیستم را وارد محاسبات خود کنیم.

در ثانی در رهیافت لاگرانژ،به جای سر و کار داشتن با بردارها،با توابع اسکالر وحلّ معادلات دیفرانسیل اسکالر مواجه هستیم.و سهولت بیشتری در بررسی سیستم ها خواهیم داشت.

در هندسه دیفرانسیل پیشرفته،قضیه ای وجود دارد که هم ارز بودن فضای پیکر بندی را با فضای مختصات دکارتی به آسانی تضمین می کند(البته با در نظر گرفتن شروطی)

 

نیوتن قانون جهانی گرانش خود را بر اساس فرم عکس مجذور فاصله ای متناسب با جرم گرانشی تعریف کرد و مورد استفاده قرار داد.این قانون مشمول اصل موضوعه سوم نیوتن،قانون عمل و عکس الاعمل است.اما این امر باعث ایجاد یک شک و نا خرسندی در نیوتن شد،که در کتاب اصول خود بدان اشاره می کند.این مسأله به معضل کنش از دور معروف است،که نیاز به بحث دارد.نیوتن فرض کرد هنگامی که دو جسم در میدان جاذبه هم قرار می گیرند،بی درنگ و بدون هیچ فاصله زمانی،به یکدیگر نیروی گرانشی اعمال می کنند.خواه در فاصله کمی از یکدیگر باشند و خواه در فاصله ای زیاد.این در حالی بود که نیوتن عمیقاً حس می کرد اگر به عنوان مثال زمین ناگهان حذف شود،مدّتی زمان لازم است تا ماه از قید گرانش زمین آزاد گردد و به حرکتی مستقیم الخط یکنواخت در امتدادی مماس بر مسیر حرکت خود ادامه دهد.

اگر چه نیوتن از وجود این معضل آگاه بود،اما در آن زمان چاره ای جز این فرض وجود نداشت.اگر چه این معضل پس از اقدامات انقلابی ماکسول در الکترومغناطیس،شکل جدّیتری به خود گرفت و تا ظهور نظریه نسبیّت عام آینشتاین یک سوال باز تلقّی می شد،اما پس از انقلاب نسبیّت عام و تلقّی میدانی از گرانش تا حدودی این معضل بهبود یافت.هر چند بعدها با طرح پاردوکس معروف آینشتاین-پودولسکی-روزن *در طرح نقص مکانیک کوانتوم و ادّله جان بل،این پرسش جانی دوباره گرفت و تحت عنوان جدید موضعیّت مطرح شد و همچنان یکی از سوألات مفتوحه فیزیک نظری می باشد.

در باب موضعیّت به صورت خلاصه می توان به طرح این پرسش پرداخت که امکان وجود ارتباطات ما فوق نوری وجود دارد؟

که البته پاسخ های متعددّی به این پرسش تا کنون از سوی فیزیکدانان نظری داده شده است[که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت].

 

 

اصل اوّل نیوتن اگرچه نخستین مدخل عملی برای رویارویی با جهان است،امّا این اصل یا به بیان درست تر تعریف چارچوب مرجع لخت، از جهاتی دچار مشکلاتی ذاتی است.این اصل در درونی ترین لایه های خود،خواستار ایزوله کردن ذراّت یا سیستم هایی از ذراّت است که مورد مطالعه قرار می گیرند،در حالی که در عمل هیچ گاه امکان این امر میسّر نیست.آنالیز یک ساختار مکانیکی در بطن عالم روی می دهد و هرگز نمی توانیم ساختار مورد بحث را در غیاب کل جهان بررسی کنیم.لذا می بایست فرض کنیم فقط با در نظر گرفتن پاره ای تقریب ها می توان یک چارچوب مرجع لخت داشت.و این نکته ایست که نیوتن خود بدان واقف بود.او در تقریبی که بدان اشاره می کند مرکز کهکشان یا بعضی نقاط کره زمین را با نوعی خوشبینی ناشی از اضطرار،چارچوب مرجع لخت در نظر می گیرد.هر چند در آینده نه چندان دور ارنست ماخ،هانری پوآنکاره هر کدام به بررسی معایب این تقریب ها پرداختند،امّا قریب به سیصد سال این تقریب تنها راه مواجه عملی با جهان بود.

اکنون نقطه آغازین کار نیوتن حساس و دشوار است.او از یک طرف باید به وضع قوانینی بپردازد که از عهده توضیح مشاهدات کپلر بر آیند و از سویی این قوانین در مواجه با ساختارهایی غیر از اجرام سماوی نیز می بایست درست از آب درآیند.نیوتن می بایست دو تعریف اساسی و کلیدی بر پایه کمیّات شناخته شده زمان خود ارائه دهد.یکی تعریف نیرو حیاتی و دیگر تعریف کششی که اجرام سماوی بر یکدیگر اعمال می کنند.شاید دور از منطق نباشد که فرض کنیم برای انجام این مهم،نیوتن قوانین سه گانه کپلر را درست فرض کرد و سپس به بیان تعاریفی سازگار دست زد.

او می بایست در بدو امر،دو تعریف خود را به گونه ای ارائه کند که از آنها بیضی بودن مسیر حرکت هفت سیّاره منظومی شمسی با فرض مرکزیّت خورشید در کانون این بیضی ها حاصل شود.شاید او می دانست که در تعریف نیرو با دو عامل بیش از هر عاملی مواجه است.نخست مقاومت ذاتی جسم در مقابل تغییر وضعیت خود،اینرسی،که او نام جرم اینرسی را بر آن گذارد و نیز تغییر سرعت،به گونه که بین حاصل ضرب این دو کمیّت و نیروی وارد بر هر نقطه مادی صلب نوعی تناسب بر قرار است.

از سویی دیگر او بدین نتیجه رسید برای رسیدن به قوانین کپلر فرم نیروهای عکس مجذور فاصله،بهترین تعریف برای کنش بین دو جسم با جرم لختی مشخص است.و او سر انجام بدون هیچ توضیحی قانع کننده جرم لختی و گرانشی را معادل فرض کرد.این امر در زمان او بدیهی نبود،امّا امروز با بررسّی نسبیّت عام آینشتاین این امر قابل توضیح است.

 

تعریف ها:

3-نیروی ذاتی مادّه،توان مقاومتی است که با آن،هر جسم تا وقتی که توان آن را دارد به حالت کنونی خود ادامه میدهد،خواه در حال سکون باشد خواه در حرکت مستقیم یکنواحت.

4-نیروی مؤثّر،عملی است که بر جسم اعمال می گردد تا حالت آن را،خواه حالت سکون و خواه حالت حرکت یکنواخت در امتداد خط راست،دگرگون سازد.

اصل موضوعه اوّل نیوتن:

-هر جسمی یا به حال سکون خود یا به حرکت یکنواخت خود در امتداد خط راست ادامه می دهدمگر نیروهایی[کنش هایی] که بر آن اثر می کنند آن را به تغییر حالت مجبور کنند.

برگفته شده از کتاب اصول ریاضی حکمت طبیعی

در مواجه اغلب افراد با مکانیک کلاسیک،بد فهمی اصل موضوعه اوّل نیوتن مشکلی رایج می نماید.غالبا افرار نمی توانند معنای آن را درک کنند.اغلب یا آن را بدیهی می پندارد و از خود می پرسند کاربرد آن در عمل چیست؟یا آن را حالت ابتدایی و خام اصل دوّم می پندارد که در آینده در مورد آن به اجمال سخن خواهیم گفت.

در پاسخ بدین سوأل که جایگاه اصل اوّل چیست،باید گفت این اصل یگانه مدخلی عملی است که فضا را برای پیریزی مکانیک آماده می سازد.این اصل یک آزمون است که بتوانیم تصوری از جسمی منزوی داشته باشیم و بتوانیم اجسام منزوی را از سایر اجسام تشخیص دهیم.به بیان پخته تر باید گفت:روی کرد ما نسبت به جهان از نوع نظاره کردن است[البته فقط در فیزیک کلاسیک].و صد البته هر ناظری اجازه ندارد در مورد جهان اظهار نظر کند.فقط ناظرهایی اجازه اظهار نظر کردن دارند که مشمول اصل اوّل نیوتن باشند.و به بیان امروزی ناظری لخت یا یک چهارچوب مرجع لخت باشند.به بیان دیگر چهارچوب مرجع لخت ناظری است که جهان را بدین گونه نظاره گر است:در غیاب هر گونه نبروی مؤثر یک جسم سکون یا حرکت یکنواخت خود را ادامه می دهد.

به عنوان مثال ناظری که سوار بر یک اتومبیل در حال شتاب گرفتن است،اجازه ندارد در مورد جهان پیرامون خود،سایر اصول را به صورت اولیه به کار برد،بلکه می بایست تغییراتی دستی در آنها اعمال کند.که این تغییرات دستی همان اضافه کردن مفهوم نیروهای مجازی در مورد ناظرهای غیر لخت می باشد.اگر این نیروها را به صورت دستی در چارچوب های مرجع غیر لخت وارد نکنیم،تحلیل سیستم ناقص و متناقض از کار در می آید.


نیوتن،به عنوان معمار فیزیک نظری،در حالی قدم پیش نهاد که عرصه قبلاً توسط دکارت،گالیله و کپلر آماده شده بود.رهیافتی که نیوتن بدان متوسّل می شد رهیافتی صرفاً تجربی بود.او در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی خود می گوید:من فرضیه نمی سازم.

گفته نیوتن بسیار قابل تأمّل است.او قصد داشت بر پایه روشی تجربی به مطالعه جهان پردازد.اگر چه او دست به تدوین اصول موضوعه ای زد.اما این اصول موضوعه بیش از آنکه مبنایی متافیزیکی صرف داشته باشند،برخاسته از تجربه و در راستایی بودند که به آسانی قدرت تطبیق با داده های تجربی را داشته باشند.مبنای حرکت نیوتن استقرا گرایی بود،که در آن روزگار مبنایی تمام و کمال برای پژوهشهای علمی شمرده می شد.استقراگرایی به مرور زمان توسط بزرگانی مانند هیوم،راسل،پوپر،پاره ای از وینی ها و نهایتاً پاره ای از آمریکا یی ها مورد مناقشه شدید واقع شد.هیوم نخستین فردی بود که بر استقرا تاخت.

هیوم استقرا را به یک عادت روانشناختی تقلیل داد و از همان آغاز با تردید نسبت به اصل استقرا می نگریست.راسل در کتاب مسائل فلسفه ،مسئله ای جالب را در رد استقرا طرح کرد که امروزه از آن به بوقلمون راسل یاد می شود.راسل می گفت اینکه نقطه آغازین حرکت ما در علوم طبیعی مشاهده تکرار پاره ای از پدیدارهاست و سعی ما در جستن نوعی رابطه علّی میان پدیدارها،به بوقلمونی می ماند که مدتی مدید هر روز در چند وعده غذایی به منظور پروار شدن مقدار متنابهی آب و دانه می خورد و مادامی که بدین وضع عادت کرد،یک روز با منظره فردی با یک چاقو در دستش مواجه می شود که تجربه ای کاملاً جدید و غیر قابل پیش بینی است.

رودلف کارناپ در کتاب فلسفه علم خود مثال جالب دیگری عنوان می کند.او فرض می کند در یک شهر کلیسایی موجود است.صبح هر روز رأس ساعت هشت ناقوس کلیسا برای انجام مراسم مذهبی به صدا در می آید.همچنین هر روز صبح سرویس مدرسه راس ساعت هشت از مقابل کلیسا عبور می کند.آیا بین عبور سرویس مدرسه و زنگ کلیسا رابطه ای علّی برقرار است؟و فردی که برای نخستن بار چنین صحنه ای را از نزدیک مشاهده می کند،چگونه خواهد توانست حقیقت را کشف کند؟

مع ذالک،استقرا گرایی در آن روزگار موجهترین نقطه آغازین می نمود.نیوتن نیز برای آنکه از یک فیلسوف اسیر در متافیزیک ،به یک فیلسوف طبیعی تبدیل شود استقرا گرایی را سر لوحه کار خود قرار داد.در آینده در بحث پیرامون مبانی بنیادی نسبیّت و روش شناسی علمی آینشتاین و پوآنکاره بیشتر به مسأله علیّت و استقرا می پردازیم.

 

نقطه آغاز نیوتن،ادامه مسیر بزرگان ما قبل خود یعنی دکارت و گالیله و کپلر است.از یک سو دکارت آغازگر جنبش عظیمی در تاریخ اندیشه بود.دکارت در دو اثر معروف خود به نامهای فلسفه اولی و گفتار در روش عقل،شورشی عظیم را بر علیه مکانیک ارسطویی آغاز کرد.دکارت با فراست دریافت ساختار جهان همانند یک ساعت دقیق و منظم است.برای درک ساز و کار این ساعت می بایست به ساختاری تماما علمی و متمایز از مکانیک ارسطویی دست بیابیم.و برای شروع حرکت دکارت به ابداع نوعی جدید از هندسه اقلیدسی به نام هندسه تحلیلی پرداخت.هندسه تحلیلی قدرت زیادی در آنالیز و حل مسائل به شیوه جبری در اختیار می نهد.همچنین دکارت به بررسی منظم مسأله برخوردها پرداخت و توانست شکلی ابتدایی از آنچه که امروزه به نام قانون بقای اندازه حرکت خطّی خوانده میشود،را پدید آورد.این قانون بعد ها توسط نیوتن به عنوان یکی از اصول موضوعه مکانیک کلاسیک،برای بررسی حرکات سماوی واصولا حرکت مورد استفاده قرار گرفت.

در سوی دیگر گالیله قرار داشت که رسما به مخالفت با سیستم بطلمیوسی مرکزیّت زمین و افلاک تدویر پرداخت و به دفاع از عقاید کپرنیک پرداخت.از سوی دیگر گالیله پایه گذار جنبشی در فیزیک نظری بود.آن جنبش عبارت بود از درک پذیری جهان به وسیله ریاضیات.هر چند که این بحث امروز وارد مناقشات زیادی از طرف پاره ای فلاسفه علم ،ریاضی فیزیکدانان(راجر پنروز،اوجن سکوایرز،...)،منطقدانان(گودل،تارسکی،...)و فلاسفه ریاضیات شده است،اما در روزگار گالیله سنتی بدیع به حساب می آمد.بحث های گالیله در کتاب گفتگو در باب دو دانش جدید زمینه را برای جدایی فیزیک از الاهیات قرون وسطایی و دوران فلسفه مدرسی فراهم کرد.گالیله همچنین به مطالعه حرکت پرتابه ها پرداخت و توانست به قانونی مهم دست یابد.این قانون در فرم ابتدایی تناسب مسافت طی شده(در یک حرکت شتاب دار) با مربع زمان بود.گالیله نخستین فردی بود که توانست به صورت جدی مفهوم اینرسی را مطرح سازد و آن را از اراده خداوند،که در الاهیات به کراّت مورد ارجاع قرار می گرفت،جدا سازد.هر چند مفهوم اینرسی به کراّت توسط افرادی نظیر ارنست ماخ،آینشتاین،رایشنباخ،...مورد مناقشه قرار گرفت.

در نهایت در نقطه مقابل کپلر بود که با پذیرفتن نظریه کپرنیک وبا استفاده از جداول عددی تیکو براهه،به تدوین سه قانون اساسی خود در مکانیک سماوی پرداخت که صرفاً رهیافتی کاملاً تجربی بود و از شاهکارهای فیزیک تجربی به حساب می آید.فلاسفه علم نیز قوانین کپلر را از مثال های مسبوقیّت مشاهده تجربی بر نظریه تلقّی می کنند.

نیوتن در جایی گفته بود :اگر توانستم بدین مقام نایل شوم دلیل اصلی آن بالا رفتن از شانه غول ها بود.بدیهی است این غولها همان دکارت،گالیله و کپلر هستند.

 

در کتب درسی علم به منزله شالوده ای محکم نمود میابد،امّا هنگامی که در مبانی بنیادی آن عمیق می شویم در می یابیم که اساس علم آنگونه که کتب درسی روایت می کنند به دور از مجادلات و مسائل حل نشده نیست.در بطن ریاضیات و فیزیک مسائلی حل نشده و باز وجود دارند که نه تنها به عنوان یک مسأله قابل مطالعه هستند،بلکه گاه باز بودن این مسائل در پاره ای موارد کیان و کلیّت فیزیک و ریاضیات را دچار تزلزل می کند.

در ریاضیات و منطق مسأله پیوستار کانتور و قضایای گودل از این دست مسائل هستند.

در فیزیک نظری نیز مسائلی از این دست زیاد وجود دارد که با گذر زمان شکل جدّی تری به خود گرفته اند.عمده این مسائل در مبانی مکانیک کوانتوم و نظریه میدان های کوانتومی و مبانی نسبیّت خاص و عام گاه فیزیک نظری را تا فراسوی یک بحران پیش برده اند.در عناوین زیر پاره ای از این مسائل بیان می شوند:

1-مسأله موضعیّت در نظریه کوانتوم و نظریه میدان های کوانتومی

2-مسأله بی نهایتها و فرآیند باز بهنجار پذیری در نظریه میدانها و ریسمانها

3-مسأله تئوری های بدیل در نسبیّت و نظریه کوانتوم

4-تلقّی دیوید بوهم از نطریه کوانتوم و چالش جدّی او با نسبیّت خاص

5-چالش جدی فیزیک نظری با پاره ای از مفاهیم کلاسیک فلسفی

6-مسأله ذرات واسطه و مجازی در نظریه میدانهای کوانتومی

7-فاصله گرفتن فیزیک از مشاهدات

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 13 آبان 1396 08:15 ب.ظ
وبلاگ خوب! تم خود را سفارشی ساخته شده است و یا شما آن را از دانلود کنید
جایی؟ یک موضوع مانند شما با چند مورد ساده، واقعا وبلاگ من را پرش می کند.
لطفا به من بگو کدام آرایشگاه رفتی. قدردانی آن
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:16 ب.ظ
I like the valuable information you supply for your articles.
I'll bookmark your blog and test again here regularly.
I am relatively sure I'll be informed lots of new stuff right
right here! Best of luck for the following!
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:28 ب.ظ
It's amazing to go to see this web site and reading the views of all colleagues regarding this piece
of writing, while I am also eager of getting familiarity.
چهارشنبه 7 تیر 1396 01:56 ق.ظ
Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you
knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
دوشنبه 5 تیر 1396 12:55 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که
صدایی مناسب در آیا نه کار
درست با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق
به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال کردم مشکل خود
را با جهش در منطق و یک خواهد را
سادگی به پر همه کسانی شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون شک تا پایان
تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:44 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't
loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different internet browsers
and both show the same outcome.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 10:32 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here coming from a different web
address and thought I might check things out. I like what I see
so now i am following you. Look forward to finding out about your web page again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد حسین اصغری
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :